Viden & Uddannelse

For hver dag der går, lærer vi os alle noget nyt. Ofte sker det i samtale med andre, hvor vi får en indsigt eller et indblik i noget vi siden tager med os og anvender, udvikler eller ændrer for at det passer i vor egen hverdag. Andre gange kompetenceudvikler vi os via kurser og uddannelser.

Som arbejdsgiver er det desuden vigtigt at være opmærksom på diverse pligter iht. arbejdsmiljø og sikkerhed. Har virksomheden en arbejdsmiljøorganisation skal arbejdsgiveren iht arbejdsmiljøloven sørge for:

 • at medlemmerne af arbejdsmiljøorganisationen har gennemført en obligatorisk arbejdsmiljøuddannelse af en varighed på 3 dage inden 3 måneder efter valget eller udpegningen af den pågældende.
 • Arbejdsgiveren skal herefter tilbyde medlemmerne af arbejdsmiljøorganisationen supplerende arbejdsmiljøuddannelse i det første år svarende til 2 dages varighed og i hvert af de efterfølgende år i funktionsperioden svarende til 1½ dags varighed. De første 2 dages supplerende arbejdsmiljøuddannelse skal kunne være gennemført inden for de første 12 måneder af funktionsperioden. 

Vore kurser kan i mange tilfælde anvendes som supplerende arbejdsmiljøuddannelse.

Desuden skal arbejdsgiveren skal sørge for, at arbejdsforholdene sikkerheds- og sundhedsmæssigt er fuldt forsvarlige. Der henvises her særligt til

 1. kapitel 5 om arbejdets udførelse,
 2. kapitel 6 om indretning af arbejdsstedet,
 3. kapitel 7 om tekniske hjælpemidler m.v.,
 4. kapitel 8 om stoffer og materialer.

Herunder skal arbejdsgiveren gøre de ansatte bekendt med de ulykkes- og sygdomsfarer, der eventuelt er forbundet med deres arbejde OG endvidere sørge for, at de ansatte får nødvendig oplæring og instruktion i at udføre arbejdet på farefri måde. 

Der skal træffes sikkerheds- og sundhedsmæssige foranstaltninger vedrørende arbejder, arbejdsprocesser og -metoder, f.eks. for at undgå sammenstyrtning, nedstyrtning, sammenskridning, rystelser, stråling, støj eller eksplosions-, brand- eller sundhedsfare ved luftarter, dampe, støv og røg, hede, kulde eller lugt, sygdomssmitte eller forkerte arbejdsstillinger, bevægelser eller belastninger.

Den ansatte har naturligvis også pligter - f.eks.

 • Medvirke til, at arbejdsforholdene sikkerheds- og sundhedsmæssigt er fuldt forsvarlige inden for deres arbejdsområde, herunder at de foranstaltninger, der træffes for at fremme sikkerhed og sundhed, virker efter deres hensigt.
 • Bliver de ansatte opmærksomme på fejl eller mangler, som kan forringe sikkerheden eller sundheden, og som de ikke selv kan rette, skal de meddele det til et medlem af arbejdsmiljøorganisationen, arbejdslederen eller arbejdsgiveren. 

I henhold til direktivet om Personlige Værnemidler har arbejdsgiveren og den ansatte pligter som:

 • Arbejdsgiveren skal sørge for, at de ansatte får instruktion i brugen af personlige værnemidler samt oplysning om de risici, der er forbundet med at undlade benyttelsen.
 • Arbejdsgiveren sørger for, at de ansatte oplæres og om fornødent trænes i at anvende personlige værnemidler.
 • De ansatte skal bruge de udleverede personlige værnemidler straks ved det pågældende arbejdes begyndelse og under hele dets udstrækning. 

Link til Arbejdsmiljøloven og Bekendtgørelse om brug af Personlige Værnemidler

 

Vi kan lide at dele viden!

Behovet for at lære nyt, er et vi har taget til os. Vi er omhyggelige med at lære os det, som er til nytte for dig og lytter gerne til dig, for at forstå dine behov i arbejdsdagen. Vi kan for eksempel give dig forslag til produktløsninger, eller hjælpe dig med service eller kontrol af personligt sikkerhedsudstyr.

Vores erfaring, viden og ekspertise deler vi hellere end gerne med dig. Derfor er vi overbeviste om, at det du finder her er noget du kan bruge. 

Savner du noget? Så kontakt endeligt vores kundeservice på +45 7611 5000!

/Susanne Ingemann, Adm. direktør

 

Susanne _Ingemann _17