Salgs- og leveringsbetingelser

Procurator A/S er leverandør til B2B kunder. Dvs. erhverskunder med registreret CVR nummer.


Salg & levering
 
Foreligger der ikke anden skriftlig aftale, er nærværende salgs- og leveringsbetingelser gældende ved alt salg fra Procurator a/s, uanset afvigende eller modstående bestemmelser i den af køber afgivne ordre eller accept.

1. Tilbud
1.a Alle tilbud, både mundtlige som skriftlige bortfalder, hvis ikke der inden 30 dage fra tilbudsdato er overensstemmende accept fra køber. Alle tilbud er afgivet med forbehold for mellemsalg.

1.b Kun ordrer, hvor der foreligger en skriftlig ordrebekræftelse fra Procurator a/s, er bindende for Procurator a/s og kun for de betingelser nævnt i ordrebekræftelsen. Ordrebekræftelse fremsendes efter aftale.

1.c Øvrige aftaler mellem køber og Procurator a/s er først endeligt bindende, når de skriftligt er bekræftet af Procurator a/s.

2. Priser
2.a Ethvert salg sker, som det fremgår af tilbud/ordrebekræftelse.

2.b Pris kan reguleres, hvis der sker prisændringer fra Procurator a/s’s underleverandør frem til tidspunktet for endelig afregning overfor pågældende leverandør. Endvidere kan prisen reguleres, hvis den på leveringsdagen gældende dagspris er ændret. Prisen kan ligeledes reguleres ved lignende prisstigninger, der indtræffer efter tilbud/ordrebekræftelse, men inden fakturadato, bl.a. kan nævnes ændringer på råmaterialer fra Procurator a/s’s underleverandører, offentlige afgifter, kurs- og lønreguleringer m.m.

2.c Opgivne priser forstås altid ekskl. levering og moms. Det i indkøbskurven oplyste fragtgebyr gælder kun for leverancer i Danmark. Ønskes leverance uden for Danmark, kontakt venligst kundeservice +45 7611 5000.

2.d Ved ordrer på under DKK 750,00 ekskl. levering og moms pålægges et ekspeditionsgebyr på DKK 100,00.

2.e Fakturering sker elektronisk eller via pdf – kan kunden ikke modtage dette format – pålægges gebyr på DKK 75,-

3. Levering og forsinkelser
3.a Normal levering sker på betingelsen: ab lager Procurator a/s.

Som standard sættes levering til samlet levering - dvs. dellevering kun efter aftale.

3.b Levering sker på den aftalte adresse.

3.c For forsinket levering, der skyldes forsinkelse eller leveringsvanskelighed fra Procurator a/s’s underleverandører uanset årsag eller force majeure (se pkt. 6.c.) forlænges leveringstid med det antal dage ovenstående forsinkelse har varet. Varer forsinkelsen mere end 3 måneder, kan køber og Procurator a/s annullere handelen, og ingen af parterne kan stille krav om erstatning. Kun i det omfang Procurator a/s har handlet groft uagtsom, hæfter Procurator a/s for forsinkelsen.

4. Betaling og ejendomsforhold
4.a Betaling14 dage netto.

4.b Ved overskridelse af kredittiden kan Procurator a/s opkræve rente på p.t. 2,0% pr. påbegyndt måned. Rentesatsen kan når som helst ændres af Procurator a/s.

4.c Ved fremsendelse af betalingsrykkere, påløber der et rykkergebyr på kr. 100 pr. rykkerskrivelse.

4.d Køber kan ikke foretage modregning i købesummen med eventuelle andre retsforhold mod Procurator a/s. Køber kan ikke udskyde betaling grundet reklamation eller modkrav vedrørende det leverede produkt.

5. Reklamationer og mangler
5.a Straks efter varemodtagelse på leveringsadressen skal køber foretage kontrol af den modtagne forsendelse.

5.b Vil køber påberåbe sig mangler eller fejl, skal køber straks og senest 8 arbejdsdage efter leveringsdato skriftligt meddele Procurator a/s om omfanget af manglen eller fejlens art.

5.c. Såfremt der er tale om en skjult fejl eller mangel, skal køber, såfremt køber vil påberåbe sig denne, straks og senest 8 arbejdsdage efter, at køber var eller burde være blevet bekendt med manglen skriftligt reklamere over denne.

5.d Dokumenterede mangler eller fejl begået af Procurator a/s vil blive efterleveret eller ombyttet for Procurator a/s’s regning. Kan efterlevering eller ombytning ikke finde sted, har køber alene ret til tilbagebetaling af købesummen for de genstande, hvorpå der er mangler eller fejl

6. Ansvarsbegrænsning
6.a Erstatningskrav overfor Procurator a/s kan aldrig overstige det fakturerede beløb.

6.b Reklamerer køber ikke som anført i pkt. 5.b., kan køber ikke senere gøre manglen eller fejl gældende.

6.c Procurator a/s’s ansvar omfatter kun berettigede reklamationer, der viser sig inden ét år fra leveringsdato.

6.d Såfremt der er grund til tro, at manglen kan medføre risiko for skade, skal den ligeledes meddeles straks. Procurator a/s’s ansvar omfatter ikke mangler, forårsaget af konstruktioner, der er foreskrevet eller specificeret af køber.
Procurator a/s’s ansvar omfatter kun mangler, som opstår under korrekt anvendelse af produktet.
Ansvaret omfatter ikke mangler, som skyldes årsager, opstået efter at risikoen er gået over på køberen. Ansvaret omfatter f.eks. ikke mangler, der skyldes mangelfuld vedligeholdelse, urigtig montering foretaget af køber, ændringer foretaget uden Procurator a/s’s skriftlige samtykke eller reparationer, som køber har udført på fejlagtig måde. Endelig omfatter ansvaret ikke normal slitage og forringelse.

6.e Det er købers ansvar, at indrette arbejdsplads og anvende det købte udstyr korrekt i.h.t. Arbejdstilsynets eller lignende tilsynsmyndigheds bestemmelser

6.f For driftstab, tabt fortjeneste, anden økonomisk tab i henhold til aftalen, herunder forsinkelse eller mangler ved leverancer, hæfter Procurator a/s ikke.

6.g Der tages endvidere forbehold for force majeure, såsom arbejdskonflikt, brand, krig, mobilisering, uforudsete militærindkaldelser, beslaglæggelse, valutarestriktion, oprør og lign. indtræffer.

6.h Der tages ligeledes forbehold for mangler og forsinkelser der skyldes ovenstående punkter hos Procurator a/s’s underleverandører. Ovennævnte forhold medfører ansvarsfrihed for Procurator a/s.

6.i Omstændigheder som ovennævnte, der indtræffer før tilbuddets af-givelse, medfører kun ansvarsfrihed for Procurator a/s, hvis disse ikke kunne forudses på tilbudsdato.

7. Kataloger - brochurer mm.
7.a Informationer fra kataloger, brochurer, fotos er alle så nøjagtige og lignende som muligt. Disse informationer er kun endelig bindende, når det udtrykkeligt fremgår af en ordrebekræftelse eller anden skriftlig aftale.

8. Dokumentation, test og vareprøver
8.a Procurator a/s forbeholder sig ret til at fakturere køber særskilt efter aftale om for dokumentation og prøver. Med dette menes funktionsprøvning og dokumentation (f.eks. funktions- og kvalitetsafprøvning), der indgår i leverancer, materiel og teknisk bistand, der går udover de almindelige vejledninger og sædvanlige katalogmaterialer.

9. Returvarer og emballage
9.a Kun efter forudgående aftale modtages bestilte og leverede varer retur. Ved godkendt returnering skal varerne være bilagt kopi af faktura eller opgivelse af returnummer. Varen skal returneres i ubeskadiget original emballage.

9.b Returnering af aftalte lagerførte varer inden 8 dage, krediteres uden returfradrag, men ekskl. eventuel forsendelsesudlæg. Ved fejlleverancer krediteres fuldt ud iht. pkt. 9.a., og nye varer fremsendes for Procurator a/s’s regning.

9.c Returnering af aftalte lagerførte varer senere end 8 dage fra levering, krediteres iht. pkt. 9.a. med et returfradrag på 20%.

9.d Returvarer med ældre fakturadato end 12 måneder krediteres ikke.

9.e Ordrebekræftede specielt fremstillede og specielt hjemtagne varer tages ikke retur.

9.f Returvarer privatkøb:

Ombytning, returnering og refundering

Som kunde har du ret til at returnere din ordre, eller dele af din ordre, indenfor 2 uger (14 dage) efter du har modtaget denne under betingelse af, at varerne er i samme stand som ved modtagelse. Udover at være prøvet på for at sikre at størrelsen er korrekt, skal varerne være ubrugte. Hvis en afprøvning af varen har forringet varens salgsværdi frafalder fortrydelsesretten. For visse varer udgør original-emballagen en del af produktets værdi (for eksempel en skoæske, brilleetui, tøjpose) hvorfor de samme regler gælder for emballagen som for selve produktet. Personaliserede produkter med tryk, uanset art, eller produkter med brodering tages ikke retur. Bestillingsvarer (ej lagervare hos Procurator A/S) tages ikke retur.

Det er muligt at enten aflevere varen på vores adresse eller sende den til os. Når du gør brug af din ret til at returnere en vare, afholdes forsendelsesomkostningerne af dig. Bemærk, at vi ikke modtager pakker sendt pr. efterkrav. Vedlæg venligst faktura eller kopi af samme med navn, adresse og ordrenummer. Hvis du ønsker at bytte din ordre, noter da venligst hvilken størrelse du ønsker i stedet. Ydermere vil vi bede dig overføre retur-forsendelsesomkostninger til vores konto: Danske Bank 4073 4640212489. Hvis du ønsker beløbet for købet retur, noter da venligst dine konto oplysninger (registrerings- og kontonummer for danske kort. Iban, BIC/Swift og kontonummer for udenlandske kort).

Der gives reklamationsret i henhold til den til enhver tid gældende lovgivning. Eventuelle reklamationer skal foretages rettidigt, hvilket i praksis vil sige umiddelbart efter du har opdaget fejlen. I henhold til købeloven, ydes der på privatkøb 2 års (24 mdr.) reklamationsret. For varer med begrænset levetid, er reklamationsretten dog begrænset til den holdbarhedsperiode, der gælder den aktuelle vare. Erhvervskunder ydes 1 års (12 mdr.) reklamationsret. Reklamationsretten dækker ikke, når fejl, skader eller slitage opstår på grund af forkert brug, manglende vedligeholdelse eller alment slid.

Har du en reklamation, kan du rette henvendelse til ordre.dk@procurator.com.

10. Tvistigheder
10.a Uoverensstemmelser mellem Procurator a/s og køber vedrørende forståelsen af nærværende almindelige salgs- og leveringsbetingelser eller vedrørende leverancer fra Procurator a/s afgøres efter dansk ret og med retten i Esbjerg som værneting.
I tilfælde af, at tvisten overstiger kr. 100.000 er Procurator a/s berettiget, men ikke forpligtet, til at kræve sagen ved voldgift. I så fald finder lov om voldgift anvendelse.